ปรึกษาฟรี 084-6764477 ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ทนายอาสา ว่าความ สายด่วนทนายความ ทนายความใจดี ทนายชาวบ้าน ทนายคนจน ทนายศาล ทนายคลายทุกข์ ทนายขอแรง ทนายความสมุทรปราการ ทนายมืออาชีพ ทนายศาล ทนายจิตอาสา บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาภาษี วางระบบบัญชี

หัวข้อประกาศ และ แจ้งข่าว => กระทู้แจ้งข่าว และ ประกาศทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ทนายอาสา ที่ สิงหาคม 28, 2011, 08:41:35 amหัวข้อ: บุคคลสัญชาติไทยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวประสงค์จะซื้อที่ดินในไทย
เริ่มหัวข้อโดย: ทนายอาสา ที่ สิงหาคม 28, 2011, 08:41:35 am
บุคคลสัญชาติไทยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวประสงค์จะซื้อที่ดินมีหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการอย่างไร

ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

๑. มาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว และบุตรผู้เยาว์ของคนต่างด้าวที่มีสัญชาติไทยขอได้มาซึ่งที่ดิน

๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

๔. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวันที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติ
ไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

แนวคำตอบ

กรณีคนไทยมีคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวหรืออยู่กินฉันสามีภริยากับคนต่างด้าวขอซื้อที่ดินเพื่อเป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัว กรมที่ดินได้วางทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

๑. กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ในประเทศไทย ให้บุคคลสัญชาติไทยและคู่สมรสต่างด้าวยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัว (หรือทรัพย์ส่วนตัว) ของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส (หรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน)

หากคู่สมรสต่างด้าวไม่สามารถไปยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือรับรองร่วมกันกับคนไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ ให้คนไทยและคู่สมรสต่างด้าวไปยืนยันว่าเงินทั้งหมดที่คนไทยนำมาซื้อที่ดิน เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

โดยให้ยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง และให้ผู้ขอแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทางหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) แล้วให้คนไทยนำหนังสือรับรองไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไปโดยการทำหนังสือรับรองนี้ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอแปลงละ ๕ บาทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒ (๑๐) (ก) เอกสารคำขอและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบสวนให้ตั้งแฟ้มเฉพาะเพื่อแยกเก็บ

๒. กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรองได้ ให้คนต่างด้าวติดต่อเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถ้อยคำคู่สมรสไว้ในหนังสือรับรองว่าเงินทั้งหมดที่คนไทยนำไปซื้อที่ดินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของคนไทยมิใช่สินสมรส หรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน แล้วให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองว่าบุคคลที่ทำหนังสือนั้นเป็นคู่สมรส
หรืออยู่กินฉันสามีภริยากับคนไทยจริง แล้วให้ผู้จะซื้อที่ดินนำต้นฉบับหนังสือรับรองมามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป

๓. ในกรณีที่คนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสทั้งชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของตนตามมาตรา ๑๔๗๑ และมาตรา ๑๔๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับคนสัญชาติไทยได้ โดยไม่ต้องบันทึกถ้อยคำคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวแต่อย่างใด

จากคุณ    : boxxcatt [Bloggang]
เขียนเมื่อ    : 27 ส.ค. 54 20:41:45

ที่มา http://www.pantip.com/cafe/social/topic/U10987698/U10987698.html