++การยื่นคำร้องขอจัดการมรดกด้วยตนเอง++

(1/1)

ทนายอาสา:
ก่อนอื่นต้องดูว่าใครมีอำนาจในการยื่นขอจัดการมรดกได้
ลำดับทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย เป็นไปดังนี้

มาตรา ๑๖๒๙  ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ

(๑)  ผู้สืบสันดาน

(๒)  บิดามารดา

(๓)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

(๔)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

(๕)  ปู่ ย่า ตา ยาย

(๖)  ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕

--------------------------------------------------------------------------

และผู้ที่สามารถยื่นขอจัดการมรดกได้นอกจากมาตรา ๑๖๒๙ แล้ว ยังมีผู้อื่นที่ดำเนินการได้เช่น

มาตรา ๑๗๑๓  ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้

(๑)  เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์

(๒)  เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก

(๓)  เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ

การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

----------------------------------

โดยมีข้อห้ามบุคคลไว้ตาม
มาตรา ๑๗๑๘  บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

(๑) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๒) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

(๓) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

-----------------------------------------


เอกสารที่ใช้ในการยื่น เช่น
๑ ใบมรณบัตรของผู้ตาย
๒ ทะเบียนบ้านของผู้ตาย
๓ หากผู้ยื่นคำร้องเป็นคู่สมรส ก็ใช้ทะเบียนสมรสด้วย
๔ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์มรดก เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ บัญชีเงินฝาก..เป็นต้น
๕ หนังสือยินยอมของทายาท ที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย (ตาม ม.๑๖๒๙)
๖ บัญชีทรัพย์มรดกของผู้ตาย
๗ บัญชีเครือญาติของผู้ตาย โดยลำดับชั้นชั้นไป ๑ ชั้น และลงมาอีก ๑ หรือ ๒ ชั้น
เช่น ผู้ตายเป็นบิดาของผู้ร้อง บัญชีเครือญาติต้องระบุ คือ
- ปู่ ย่า
- เมีย (คู่สมรสผู้ตาย)
- บุตรของผู้ตาย และ หลานของผู้ตาย หากมีบุตรของผู้ตายคนใดคนหนึ่งตายก่อนหรือหลัง เจ้ามรดกตาย
๘ เอกสารอื่นที่สำคัญ (ถ้ามี)


---------------------

การยื่นคำร้องต่อศาล ต้องยื่นยังศาลที่ผู้ตายมีทะเบียนบ้านอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย เท่านั้น
เป็นไปตาม ปวิพ

มาตรา ๔ จัตวา  คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย

ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล

--------------------------------------

วิธีดำเนินการมีดังนี้
๑ ยื่นเอง
๒ จ้างทนายความ
๓ ยื่นคำร้องให้อัยการดำเนินการให้

ค่าใช้จ่ายนอกจากค่าจ้างทนายความแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท
และค่าประกาศ นสพ อีกตามกำหนดของศาล หรือ บางศาลอาจกำหนดให้ประกาศ นสพ ท้องถิ่นเพิ่มอีกก็ได้
จากนั้นจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ ๔๕ - ๖๐ วันในการนัดไต่สวนคำร้องนี้

 ::)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ